Regulamin korzystania z Serwisu Informacyjnego PomocKadrowa.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 01 luty 2019 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Serwis Informacyjny PomocKadrowa.pl jest serwisem internetowym, którego operatorem jest Mecenatura Polska sp. z o.o., ul. Jagiellońska 8/10, 40-035 Katowice, NIP: 9452184397, REGON: 361488482, Zarejestrowana pod nr KRS 0000557648 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, wydział VIII gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mecenatura Polska sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem oraz zasady korzystania z Serwisu Informacyjnego PomocKadrowa.pl , zwanego dalej Serwisem, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 2

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 3

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta usług świadczonych przez Serwis drogą elektroniczną;

2. Operator – Mecenatura Polska sp. z o.o. – właściciel Serwisu Informacyjnego PomocKadrowa.pl

3. Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Operatora, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem serwisu PomocKadrowa.pl. Świadczenie usług obejmuje zagadnienia z zakresu pomocy osobom zadłużonym oraz pośrednictwa finansowego.

4. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, konto pozwalające na gromadzenie i modyfikację przetwarzanych danych osobowych oraz innych danych Użytkownika w Serwisie.

5. Wzory dokumentów – usługa umożliwiająca dostęp do przykładowych wzorów dokumentów umieszczonych w części informacyjnej serwisu

§ 4

Operator swiadczy odpłatnie następujące usługi

1. Analiza Wynagrodzenia – usługa polegająca na zapoznaniu się z podanymu przez Użytkownika szczegółami (składowymi) jego wynagrodzenia i pomoc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, czy jest ono wyliczone zgodnie z zasadami naliczania wynagrodzeń regulowanymi przez Kodeks Pracy. Usługa Analiza Wynagrodzenia torównież wyjaśnienie Użytkownikowi, dlaczego wynagrodzenie naliczane jest w wysokości wykazanej w dokumentacji wynagrodzenia. Co jest przcyzyną takiego wyniku, odliczenia, potrącenia, dodatku i z jakich wynika to przepisów Analiza wykonywana jest w formie pisemnej i postaci pliku w formacie PDF. Objętość wykonanej analizy to minimum 200 znaków bez spacji. Czas wykonania analizy finansowej to 24 godziny (dotyczy dni roboczych). Cena usługi jest stała i nie zależy w żadnym stopniu od ilości składowych wynagrodzenia (danych) przesłanych przez Użytkownika. Wynosi 47 zł brutto.

2. Analiza zajęcia komorniczego wynagrodzenia– odpowiedź kompleksowo wyjaśniająca aktualną wysokość potrącenia komorniczego dokonanego przez pracodawcę Użytkownika. W jej ramach dokonywana jest dogłębna analiza przesłanych dokumentów (zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia, szczegółów wynagrodzenia stworzonego przez pracodawcę), na podstawie odczytanych zapisów wskazywane są ewentualne błędy w sposobie wyliczania wysokości zajęcia egzekucyjnego. Jak również podawana jest prawidłowa wysokość zajęcia zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Analiza wykonywana jest w formie pisemnej i postaci pliku w formacie PDF. Czas wykonania analizy finansowej to 24 godziny (dotyczy dni roboczych). Cena usługi jest stała (43 zł brutto) i nie zależy w żadnym stopniu od ilości składowych wynagrodzenia (danych) przesłanych przez Użytkownika.

3. Konsultacje telefoniczne – usługa polegająca na odbyciu przez Użytkownika rozmowy telefonicznej z wyznaczonym pracownikiem Operatora w czasie wskazanym przez Operatora. Maksymalny czas trwania Konsultacji to 30 minut. W ramach usług Operator zobowiązany jest do udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi na jego pytania zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, dokładając przy tym możliwie najwyższej staranności. Cena ustalana jest indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia komplikacji problemu Użytkownika i mieści się w przedziale 45-95 zł.

4. Konsultacje bezpośrednie – usługa polegająca na odbyciu przez Użytkownika spotkanai z wyznaczonym pracownikiem Operatora w czasie wskazanym przez Operatora. W przypadku wyznaczenia miejsca innego niż siedziba Operatora Użytkownik ponosi również koszty dojazdu liczone od siedziby Operatora do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszty te ustalane są indywidualnie w zależności od odległości, środka transportu czy pory świadczenia dojazdu i stanowią element umowy świadczenia usług Konsultacji. Koszt Konsultacji ustalany jest indywidualnie na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika. Minimalny czas trwania Konsultacji to 2 godziny następujące po sobie.

5. Audyt dokumentacji – usługa polegająca na przeprowadzeniu kontroli dokumentów kadorowo -płacowych wskazanych przez Użytkownika. Audyt dokumentacji odbywa się w miejscu wyznaczonym przez Użytkownika. Cena usługi wynosi 200 zł netto za godzinę pracy. Minimalny czas trwania pojedynczego audytu to 2 godziny następujące po sobie.

6. Asysta w trakcie kontroli ZUS lub PIP – usługa swiadczona w miejscu wyznaczonym przez Użytkownika. Polega na asystkowaniu Użytkownikowi lub samodzielnej asyście w jego imieniu w trakcie trwania kontroli dokumentacji kadrowej i/lub płacowej przeprowadzanej przez kontrolerów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Państwowej Inspekcji Pracy. Usługa asysty polega na fizycznej bytności pracownika Operatora przez cały czas trwania kontroli lub do momentu wyznaczenia przez Użytkownika czasu zakończenia świadczenia usługi. Koszt usługi to 500 zł netto za asystę w wymiarze czasowym do 4 godzin. Każda kolejna godzina to koszt 100 zł netto.

Asysta nie obejmuje usługi kontroli, porządkowania czy opisywania dokumentów. Asystujący nie pełni również roli pełnomocnika Użytkownika, nie podpisuje w jego imieniu protokołów i innych dokumentow.

7. Przygotowanie pokontrolnych korekt na podstawie zaleceń ZUS czy PIP – usługa polegająca na przygotowaniu korekt dokumentacji kadoro-płacowej wg zaleceń pokontrolnych instytucji takich jak ZUS czy PIP. Usługa realizowana jest w miejscu wskazanym przez Operatora. Czas realizacji usługi i jej koszt ustalany jest zawsze indywidualnie.

8. Obsługa kadrowo – płacowa pracowników i zleceniobiorców zatrudnionych przez Użytkownika obejmuje trzy niezależne od siebie elemety wymienione poniżej:

a. Sporządzanie listy płac w przeciągu 72 godzin od przekazania przez Użytkownika kompletu danych niezbędnych do jej sporządzenia: listy obecności, wykazu urlopów oraz danych dotyczących absencji chorobowych. Cena usługi sporządzenia listy płac wynosi 30 zł netto za każdego pracownika / zleceniobiorcę wykazanego na liście płac.

b. Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS – usługa polega na terminowym zgłaszaniu do systemu ubezpieczeniowego ZUS przyjmowanych do pracy przez Użytkownika pracowników. Jak również tworzenie i składanie (w określonym w przepisach terminie) deklaracji rozliczeniowych ZUS pracowników Użytkownika już świadczących na jego rzecz pracę. Zakres usługi obejmuje:

 

  • Założenie konta płatnikowi składek.
  • Dokonywanie zgłoszeń i wyrejestrowań z ubezpieczeń w ZUS pracowników, zleceniobiorców oraz członków ich rodzin.
  • Naliczanie należnych składek do zapłaty oraz comiesięczna wysyłka do ZUS deklaracji rozliczeniowej DRA.

 

Koszt usługi to 30 zł netto miesięcznie za każdego wskazanego do obsługi przez Użytkownika pracownika / zleceniobiorcę.

c. Prowadzenie akt osobowych – usługa polegająca na kompletowaniu i starannym przechowywaniu (wg przepisów to określających) akt osobowych pracowników wskazanych do obsługi przez Użytkownika. Miesięczny koszt prowadzenia akt osobowych to 30 zł netto za pracownika. Akta osobowe przechowywane są wyłącznie w miejscu wskazanym przez Użytkownika. Skoroszyty, teczki, obwoluty do ich prowadzenia zapewnia Użytkownik we własnym zakresie.

9. Indywidualne konsultacje – usługa polegająca na rozwiązaniu problemu / odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika drogą elektroniczną. Użytkownik po wycenie stopnia trudności przedstawionego problemu otrzymuje propozycję wynagrodzenia za rozwiązanie problemu / odpowiedzi na pytanie. Kwota wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie i mieści się w przedziale 45-95 zł za pojedyncze konsultacje. Czas realizacji zlecenia nie może przekroczyć 24 godzin roboczych. Forma odpowiedzi: pisemna, przekazana Uzytkownikowi drogą elektroniczną.

§ 5

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez serwis jest wcześniejsze zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu opisami usług, warunkami świadczenia tych usług, wymaganymi dokumentami, cennikiem oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora, a także wszystkimi postanowieniami tego Regulaminu jak i dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi.

§ 6

1. Operator jest uprawniony do przetwarzania, gromadzenia, utrwalania, przechowywania, opracowywania, udostępniania i usuwania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji umowy oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez serwis PomocKadrowa.pl.

2. Przed zarejestrowaniem konta lub w późniejszym czasie Użytkownik może wyrazić zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i reklamy,

b) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych na Koncie w sieci Internet, w sposób określony w Polityce prywatności serwisu PomocKadrowa.pl.

3. Podczas rejestracji w serwisie Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

a) login,

b) adres poczty elektronicznej.

4. Operator, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w ust. 1 i 2 jedynie przez Operatora i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm) oraz niniejszego Regulaminu. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz niniejszego Regulaminu, ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki (przedsiębiorstwa).

5. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych akcjach promocyjnych i dedykowanych ofertach specjalnych dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych danych osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.

6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu PomocKadrowa.pl,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

7. Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Operatora. Szczegółowe dane o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi zostały zawarte w Polityce Prywatności Serwisu.

8. Operator prowadzi zbiór danych osobowych Użytkowników serwisu. Zbiór danych został zarejestrowany u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Usługi świadczone za pośrednictwem witryny internetowej PomocKadrowa.pl

§ 7

1. Usługi świadczone przez Operatora polegają na:

a) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów serwisu PomocKadrowa.pl w postaci artykułów zgromadzonych na stronie www.PomocKadrowa.pl,

b) udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części wzorów dokumentów dostępnych w serwisie PomocKadrowa.pl,

c) umożliwieniu korzystania z usług oferowanych przez Serwis na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Operator może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie:

a) Usługami płatnymi są usługi opisane w § 4 nieniejszego regulaminu

b) Usługami bezpłatnymi są m. in. rejestracja w serwisie, dostęp do elektronicznej i telefonicznej obsługi Użytkownika, subskrypcja newslettera oraz dostęp do określonych przez Operatora treści serwisu PomocKadrowa.pl. Operator zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych usług.

6. Cennik usług oferowanych przez Serwis jako usługi płatne zamieszczony jest na stronach serwisu PomocKadrowa.pl

7. Aktualny na chwilę składania zamówienia cennik jest częścią umowy zawieranej przez Użytkownika z Operatorem.

§ 8

1. W celu uzyskania dostępu do wybranej usługi stanowiącej ofertę serwisu PomocKadrowa.pl należy zamówić i opłacić wybraną przez Użytkownika usługę

2. Rejestracja:

a) Aby zarejestrować się i złożyć zamówienie na wybraną usługę należy na stronie „Rejestracja” wypełnić formularz rejestracyjny i zaakceptować niniejszy Regulamin.

b) Dane wpisane do formularza powinny dotyczyć Użytkownika, który zamawia usługę i być zgodne z prawdą. Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury” będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury, w przypadku zaznaczenia opcji „chcę otrzymać fakturę VAT” podczas składania zamówienia.

c) Poprawnie wypełniony wniosek rejestracyjny przesyłany jest do Operatora oraz zapisywany w bazie danych serwisu PomocKadrowa.pl.

d) Na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika system wysyła potwierdzenie rejestracji w Serwisie z prośbą o zweryfikowanie danych i zakończenie rejestracji. Kliknięcie w przysłany link weryfikacyjny stanowi ostatni etap rejestracji i jest sfinalizowaniem tego procesy.

e) Po zakończeniu procesu rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp swojego konta i możliwość składania zamówień na wybrane usługi oraz przeglądania treści serwisu dostępnej wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników.

f) Zamówienia zapisywane są na indywidualnym koncie Użytkownika. Drogą elektroniczną otrzymuje on informacje na temat sposobu wniesienia opłaty za zamówione usługi. Do informacji dołączone są: formularz do zapłaty za pośrednictwem przelewów on-line oraz faktura proforma.

g) Usługa realizowana jest w terminie określonym w Regulaminie danej usługi po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia o dokonaniu przez Użytkownika zapłaty.

4. Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranych zasobów po wpisaniu identyfikatora i hasła w oknie logowania umieszczonym na stronie głównej Serwisu w miejscu widocznym dla Użytkownika.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika w dowolnym momencie.

6. Użytkownik ma prawo wglądu do danych podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym przy zawarciu umowy, a w razie zaistnienia błędu przy wprowadzaniu tych danych, Użytkownikowi przysługuje prawo do ich skorygowania. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu zamówieniowym należy skontaktować się z administratorem Serwisu pod adresem kontakt@pomockadrowa.pl

§ 9

1. Operator zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji. Zmiany powyższe nie znajdują zastosowania do usług już zamówionych bądź wykupionych w chwili wprowadzania zmian.

2. Usługa nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i nie są zależne od Operatora. Operator zastrzega sobie możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach.

3. Usługa może zostać opłacona:

a) za pomocą przelewu bankowego,

b) za pomocą przekazu pocztowego,

c) kartą płatniczą lub ePrzelewem za pomocą systemu PayU S.A.

4. W przypadku wybrania płatności kartą płatniczą lub ePrzelewem za pomocą systemu PayU S.A. poufne dane dotyczące płatności, w szczególności parametry logowania do rachunków bankowych i autoryzowania transakcji, w całości obsługiwane są przez zewnętrzny, certyfikowany serwis PayU.
Użytkownik korzystający z szybkiej płatności, w momencie finalizowania transakcji, przekierowywany jest do zabezpieczonego serwisu PayU.

§ 10

1. W ramach usługi „Indywidualne Konsultacje”, opinia lub dokument są sporządzone w ustalonym terminie po zaakceptowaniu ceny i potwierdzeniu dokonania wpłaty przez Użytkownika lub zaksięgowania przedmiotowej wpłaty.

2. W przypadku skierowania zapytania o wycenę usług wymagających indywidualnego rozpatrzenia, złożonych w dni robocze, w godzinach od 9:00 – 17:00, Użytkownik w ciągu 12 godzin od skierowania w/w zapytania otrzymuje informację zwrotną dotyczącą wyceny usługi lub dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Przy dokonywaniu wyceny opinii uwzględniany jest nakład pracy niezbędny w celu pełnego i rzetelnego opracowania rozwiązania problemu przedstawionego przez Użytkownika.

3. W przypadku usług „Analiza wynagrodzenia” i „Analiza zajęcia komorniczego wynagrodzenia” Użytkownik otrzymuje plik w formacie pdf zawierający zamówioną analizę w ciągu 24 godzin roboczych od momentu złożenia i opłacenia zamówienia. W przypadku wystąpienia nieścisłości w w/w terminie Użytkownik otrzyma dodatkowe pytania konieczne do doprecyzowania stanu faktycznego. Zarówno zamówione analizy jak i ewentualne pytania przesłane będą wyłącznie drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

4. Zadawanie dodatkowych pytań związanych z usługą oraz doprecyzowanie informacji niezbędnych do wykonania usług będzie dokonywane za drogą mailową na adres kontakt@PomocKadrowa.pl

5. Operator zastrzega, że nie świadczy usług jako kancelaria adwokacka, radcowska, notarialna czy kancelaria doradztwa podatkowego.

6. Usługa „Konsultacje telefoniczne i bezpośrednie” będzie realizowana w terminie ustalonym przez strony umowy (Użytkownika i Operatora) jednocześnie z wyceną usługi.

§ 11

1. Operator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi lub odmowy wyceny usługi, jeśli pytanie będzie zawierało błędy ortograficzne lub składniowe, zadane będzie w języku obcym, będzie zawierało treści obraźliwe lub wulgarne.

2. Operator zastrzega sobie prawo do:

a) odesłania zapytania wraz z prośbą o doprecyzowanie istotnych okoliczności, których brak uniemożliwia udzielenie odpowiedzi bądź wybranie dla Użytkownika właściwej usługi,

b) wskazania treści znajdujących się na stronach serwisu, w których według Operatora znajduje się odpowiedź na zadane pytanie i w ten sposób udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie,

c) odmowy udzielenia odpowiedzi na pytania o treści obraźliwej lub których treść może naruszyć dobra osobiste osób trzecich. Pytanie zadane przez Użytkownika nie może zawierać danych osobowych innych osób.

§ 12

1. Dla prawidłowego przeprowadzenie rejestracji oraz korzystania z serwisu PomocKadrowa.pl niezbędnym jest akceptowanie przez przeglądarkę Użytkownika plików cookies. W przeciwnym razie rejestracja lub korzystanie z niektórych usług Serwisu może być utrudnione lub wręcz niemożliwe. Szczegółowe informacje o plikach cookies zostały zawarte w Polityce Prywatności.

2. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu PomocKadrowa.pl wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa np. Microsoft Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek innych niż wymienione Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 13

1. Użytkownik upoważnia Operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury (faktury elektronicznej przekazywanej drogą mailową).

2. Składający zamówienie Użytkownik może wyrazić chęć otrzymania faktury papierowej (zwykłej). W takim przypadku zobowiązany jest przekazać taką informację drogą mailową.

Prawa autorskie

§ 14

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie PomocKadrowa.pl należą do Operatora. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami). Żaden z utworów w całości jak i części (poradnik, artykuł, relacja, reportaż i inne treści) znajdujący się na witrynie internetowej serwisu Operatora, a także otrzymany przez Użytkowników w ramach świadczonych usług, nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich pozostałych polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, fotokopiowaniem w tym także zamieszczaniem w Internecie bez pisemnej zgody Operatora. Każde użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Operatora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być prawnie ścigane.

§ 15

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Operator w ramach realizacji umowy z Użytkownikiem jest uprawniony przesłać Użytkownikowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Użytkownik jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Usługi świadczone drogą mailową – Newsletter

§ 16

1. Usługą świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego „Newslettera” oraz wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres skrzynki poczty elektronicznej.

2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Operatora informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przez indywidualne komunikaty kierowane poprzez serwery serwisu PomocKadrowa.pl do nieokreślonej liczby Użytkowników.

3. Usługa subskrypcji „Newslettera” Serwisu jest usługą bezpłatną i dostępną dla każdego zarejestrowanego Użytkownika serwisu PomocKadrowa.pl

4. „Newsletter” jest przesyłany do Użytkowników nie częściej niż 5 razy w ciągu miesiąca.

5. Zamówienie usługi „Newsletter” następuje poprzez wyrażenie zgody przy rejestracji, na stronie głównej Operatora bądź poprzez zamówienie złożone drogą mailową na adres kontakt@PomocKadrowa.pl

6. Użytkownik może cofnąć zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych i reklamowych wysyłając mail z takim żądaniem na adres kontakt@PomocKadrowa.pl lub klikając na specjalny link „wypisz z newslettera) dołączany do każdej wiadomości i znajdujący się w widocznym miejscu.

7. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

8. Każdy „Newsletter” lub inna przesyłka pochodząca od Operatora zawiera:

a) informację o nadawcy,

b) Pozycję „Temat” sygnalizujące rodzaj treści stanowiącej zawartość Newslettera

c) informację o sposobie rezygnowania z usługi (link umożliwiający natychmiastową rezygnację z usługi, czyli anulowanie subskrypcji).

Zastrzeżenia, reklamacje i zwroty

§ 17

1. Operatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania Serwisu. W przypadku planowanej przerwy Użytkownicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatu zamieszczonego na stronie głównej Serwisu minimum 48 godzin przed planowaną przerwą.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do informacji zamieszczonych na stronie lub posłużenia się wzorami udostępnianych wzorów dokumentów w ramach usług.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z usług świadczonych poprzez serwis PomocKadrowa.pl, chyba że zostały wyrządzone umyślnie przez Usługodawcę lub niniejszy Regulamin stanowi odmiennie.

4. Serwis zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnie wybranej części serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane w Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§ 18

1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z płatnych usług serwisu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@windykowani.pl

2. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 7 dni roboczych.

3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Użytkownika z którego dokonano zgłoszenia reklamacji.

4. Odpowiedzialność Operatora za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie usługi wyświadczonej na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem jest ograniczona do wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia tytułem wyświadczonej usługi.

5. Ograniczenie określone w ust. 6 nie dotyczy:

1) konsumentów,

2) przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe z mocy prawa.

Postanowienia końcowe

§ 19

Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach serwisu PomocKadrowa.pl i stanowi integralną część każdej zawieranej z Użytkownikiem umowy.

§ 20

Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian niniejszego regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte. Wypowiedzenie warunków umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora o wypowiedzeniu warunków umowy, na podany w powiadomieniu adres mailowy.

§ 21

1. Operator ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień umowy, niniejszego Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 19, przed wypowiedzeniem umowy Operator wzywa do usunięcia naruszenia i wyznacza termin, nie dłuższy niż 7 dni, na przywrócenie stanu zgodnego z zawartą umową. Operator zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas świadczenia usługi.

3. W przypadku opisanym w ust. 1 niniejszego § 19, Operator może dochodzić także naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 22

Operator zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień niniejszego Regulaminu jedynie na korzyść Użytkownika.

POUCZENIE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Użytkownik, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, tj. od dnia, w którym dokonał on zapłaty.
  2. W celu wykonania prawa odstąpienia Konsument powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób. Sprzedawca zaleca złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej.
  3. W razie odstąpienia od Umowy, Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
  4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  5. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta.
  6. Zgodnie z art. 35 ust. 1 powyższej ustawy, Konsument, który odstępuje od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Usługodawcę do chwili odstąpienia od umowy (w szczególności pracę wykonaną przez analityka, analizę sprawy i dokumentów, analizę literatury, przygotowywanie treści analizy). Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia.

POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA (format *.pdf)